تعميرات سايد باي سايد تعميرات سايد باي سايد . تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی| خدمات پس از فروش لوازم خانگی| تعمیرگاه لوازم خانگی| تعمیرات لوازم خانگی| تعمیرگاه لوازم خانگی| تعمیرات لوازم خانگی| تعمیرات ماشین لباسشویی| تعمیرات ماشین ظرفشویی| تعمیرات ساید بای ساید| نصب و تعمیرات اسپلیت کولرگازی| نصب و تعمیرات پکیج

تعميرات سايد باي سايد

ﺳﺮوﯾﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري اﺗﻮبرقي درتعميرگاه لوازم خانگي

ﺳﺮوﯾﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري اﺗﻮبرقي درتعميرگاه لوازم خانگي

از جمله وسايل ضروري منزل اتو ميباشد كه در قسمت قبلي با اجزاء آن بيشتر آشنا شديم.در اين مرحله با سرويس و نگهداري آن و تميز كردن اتو آشنا ميشويم و از وظايف گروه  پارسيان در تعميرگاه مجاز لوازم خانگي تعميرات اين وسائل در تعميرات لوازم خانگي ميباشد. 

ﺳﺮوﯾﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري اﺗﻮبرقي در تعميرگاه لوازم خانگي :

1-از وارد آﻣﺪن ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ اﺗﻮ(ﻣﺜﻞ زﻣﯿﻦ ﺧﻮردن)ﺟﺪا"ﺧﻮد داري ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

2-ﻗﺒﻞ از ﺧﻨﮏ ﺷﺪن اﺗﻮ ﺳﯿﻢ ﻫﺎي راﺑﻂ آن را دور دﺳﺘﻪ ﻧﭙﯿﭽﯿﺪ.

3-ﻫﺮ ﮔﺰ اﺗﻮ را داﺧﻞ آب ﻗﺮار ﻧﺪاده وروي آن آب ﻧﺮﯾﺰﯾﺪ.

4-اﺗﻮ ﺑﺨﺎررا ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ .

5-ﺳﯿﻢ راﺑﻂ ﻓﺮﺳﻮده را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﻮده واز ﺳﯿﻢ راﺑﻂ ﺑﺎ روﮐﺶ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻧﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

6-ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﺮاﺑﯽ ﮐﻒ اﺗﻮ آن را ﺑﺮ روي زﯾﭗ،ﻗﻼب و ﺳﮕﮏ ﻧﮑﺸﯿﺪ.

7- ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺸﮑﯿﻞ رﺳﻮب در اﺗﻮ ﺑﺨﺎر از آب ﺑﺪون اﻣﻼح ﻣﺜﻞ آب ﻣﻘﻄﺮ ﯾﺎ آب ﺑﺮﻓﮏ ﯾﺨﭽﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن اﺗﻮبرقي در تعميرگاه لوازم خانگي :

اﮔﺮ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻮراخ ﻫﺎي ﺑﺨﺎر را ﻣﺴﺪود ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪاري ﺳﺮﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺠﺎي آب در اﺗﻮ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪوآن را ﺑﻪ ﺑﺮق ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ داغ ﺷﻮد وﺳﺮﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺎر ﺷﻮد ﭘﺲ ازاﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ اﺗﻮ را از آب ﭘﺮ ﮐﺮده واﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎر از اﺗﻮ ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن اﺗﻮ ﺑﺎ ﺑﺮس ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺳﻮراخ ﻫﺎي ﺑﺨﺎر را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﮐﻒ اﺗﻮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻨﺲ آن از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﺗﮑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ اي را ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮﺑﻨﺎت دو ﺳﻮد ودو ﻗﺴﻤﺖ آب ﺧﯿﺲ ﮐﺮده و روي ﮐﻒ اﺗﻮ ﺑﮑﺸﯿﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﮐﻔﯽ ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﺿﺪ زﻧﮓ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ وآب ﺻﺎﺑﻮن آن را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ،ﮐﻒ اﺗﻮ را ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﻪ وﺧﺸﮏ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﭙﺲ اﺗﻮ را در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﮐﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ واﺑﺘﺪا آﻧﺮا روي ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻮﻣﯽ وﺑﻌﺪ روي ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﺸﮏ ﺑﮑﺸﯿﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﮐﻔﯽ ﻫﺎي داراي ﭘﻮﺷﺶ ﻧﭽﺴﺐ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﻢ دار ﯾﺎ اﺳﻔﻨﺞ آن را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.

در صورت نياز ميتوانيد به مراكز مجاز لوازم خانگي رجوع كنيد و از خدمات پس از فروش لوازم خانگي استفاده كنيد و يا از تعميرات لوازم خانگي در تعميرگاه لوازم خانگي استفاده كنيد.

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۳:۳۳:۱۶ توسط:adrinfidarparsian موضوع:

اتوبرقي و اجزاء در تعميرگاه لوازم خانگي

اتوبرقي و اجزاء در  تعميرگاه لوازم خانگي

اتوﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻣﺎرك ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و اﺳﺎس ﮐﺎر آن ﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از وظايف گروه  پارسيان در تعميرگاه مجاز لوازم خانگي تعميرات اين وسائل در تعميرات لوازم خانگي ميباشد.در اين مرحله به آشنايي بيشتر با اتوي خشك واتوي بخار ساختمان واجزاي آن ميپردازيم.

اﺗﻮ ﺑﺮﻗﯽ 
از اﺗﻮ ﺑﺮاي ﺻﺎف ﮐﺮدن ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوك ﻫﺎي ﻟﺒﺎس،ﭘﺮده و ﻏﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:1اﺗﻮي ﺑﺨﺎر.2اﺗﻮي ﺧﺸﮏ(ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ)

اتوبخار:اﯾﻦ اﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻟﺒﺎس ﻫﺎي ﭘﺸﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﺑﺮد دارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داراي ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪه ﯾﺎ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ.

اﺗﻮي ﺧﺸﮏ: از اﺗﻮي ﺧﺸﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي اﺗﻮ ﮐﺮدن ﻟﺒﺎس ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﭘﺸﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺟﺰاء اﺗﻮي خشك در تعميرگاه لوازم خانگي
1.ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻒ اﺗﻮ ﮐﻪ اﻟﻤﻨﺖ ﻫﻢ در آن ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.2.صفحه مشخصات كه مشخصات فني دﺳﺘﮕﺎه روي آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻣﺜﻞ :وﻟﺘﺎژ-ﺗﻮان -وزن و رﻧﺞ درﺟﻪ ﺣﺮارت.3.ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ترمينال.4.ﭘﯿﭻ ﺗﺮ ﻣﯿﻨﺎل.5.ﭘﯿﭻ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻫﺎ.6.مجموعه ﺑﯽ ﻣﺘﺎل ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﮐﻨﺘﺮل درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﻮﺳﻂ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.7.ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯽ ﻣﺘﺎل.8.واﺷﺮ ﺧﺎر دار ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ي ﺑﯽ متال كه اﯾﻦ واﺷﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮاي ﺑﯽ ﻣﺘﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.9.ﭘﯿﭻ ﺑﯽ ﻣﺘﺎل.10.ﻣﺤﻮر ﯾﺎميله فرمان ترموستات.11.ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه وﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺴﺖ ﻫﻤﺮاه.12.ﭘﯿﭻ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه

13. وزﻧﻪ ﯾﺎ ﮐﻔﻪ ﭼﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﮔﺮﻣﺎ واﻓﺰاﯾﺶ وزن اﺗﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.14.ﭘﯿﭻ ﻫﺎي ﮐﻔﻪ ﯾﺎ وزﻧﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ.15.-در ﭘﻮش ﯾﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮐﻪ روي وزﻧﻪ ﯾﺎ ﮐﻔﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽگيرد.16.ﺻﻔﺤﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را اراﯾﻪ ﻣﯽ دهد.17.در ﭘﻮش رﻧﮕﯽ ﻻﻣﭗ ﭘﯿﻠﻮت ﯾﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺗﻮ.18.ﻻﻣﭗ ﭘﯿﻠﻮت ﯾﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه.19.در ﭘﻮش ﻋﻘﺐ دﺳﺘﻪ اﺗﻮ.20.ﭘﯿﭻ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه در ﭘﻮش ﻋﻘﺐ دﺳﺘﻪ اﺗﻮ.21.-ﺳﯿﻢ راﺑﻂ ﮐﻪ روﮐﺶ آن ﻣﻌﻤﻮﻻ" از ﻧﺦ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.22.ﻟﻮﻟﻪ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﺣﻔﺎظ .23ﻣﻬﺮه در ﭘﻮش ﯾﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ اﺗﻮ.24.ﻣﻬﺮه درﭘﻮش ﺟﻠﻮﯾﯽ.25.دسته.26.ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﻪ ي ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺮﺧﺎن ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﻮﺳﻂ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.27.واﺷﺮ ﻓﻨﺮي ﯾﺎ ﻣﻮج دار.28ﻣﻬﺮه دﺳﺘﻪ.29.واﺷﺮ دﺳﺘﻪ.30.درپوش جلويي دسته.در هر قسمت از اقسام فني اتو كه به مشكل برخورد كرديد ميتوانيد به تعميرگاه مجاز لوازم خانگي رجوع كنيد و يا در صورت پيدا نكردن وسايل و اجزاء ميتوانيد به تعميرات لوازم خانگي برويد.

 ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺗﻮي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽدر تعميرگاه لوازم خانگي

ﺷﺎﻣﻞ : اﻟﻒ -اﻟﻤﻨﺖ ب -ﺗﺮﻣﺴﺘﺎت ج -ﻻﻣﭗ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه د -ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮاي ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ. 

اﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺖ اتوي معمولي درتعميرگاه لوازم خانگي:

اﻟﻤﻨﺖ ﭘﺮﺳﯽ،ﺳﯿﻢ اﻟﻤﻨﺖ درون ﻻﯾﻪ اي از ﺧﺎك ﭼﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﻗﺮار دارد وآن را درون ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻓﻮﻻدي ﺟﺎي ﻣﯽ دﻫﻨﺪ وﺑﺎ ﮐﻔﯽ اﺗﻮ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻤﯿﺮ وﺧﺮاﺑﯽ آن ﺑﻨﺎﭼﺎر ﮐﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻟﻤﻨﺖ ﺑﺎ ﻣﻬﺮه ﻫﺎي ﻋﺎﯾﻖ از ﻧﻮع ﭼﯿﻨﯽ،ﮐﻔﯽ داراي ﺷﯿﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ واﻟﻤﻨﺖ ﮐﻪ از داﺧﻞ ﻣﻬﺮه ﻫﺎي ﭼﯿﻨﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ درون آن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد وﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﺳﺖ.ﮐﻔﯽ ﺷﯿﺎر دار ﺳﺎده،ﮐﻔﯽ داراي ﺷﯿﺎري ﺑﺸﮑﻞUواﻟﻤﻨﺖ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﭼﯿﻨﯽ ﻋﺎﯾﻖ ﺷﺪه ودرون آن  ﻗﺮار دارد . در ﺻﻮرت ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان درون ﺷﯿﺎر را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده واز اﻟﻤﻨﺖ ﺑﺎ ﻣﻬﺮه ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.در صورت نياز ميتوانيد به مراكز مجاز لوازم خانگي رجوع كنيد و از خدمات پس از فروش لوازم خانگي استفاده كنيد و يا از تعميرات لوازم خانگي در تعميرگاه لوازم خانگي استفاده كنيد.

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۴۰:۰۰ توسط:adrinfidarparsian موضوع:

عيب يابي كولرآبي درنصب و تعميرات اسپليت كولرگازي4

عيب يابي كولرآبي درنصب و تعميرات اسپليت كولرگازي4

در ادامه قسمت هاي قبلي عيب يابي كولرآبي در اين قسمت نيز به عيب يابي علت هاي خرابي آن پرداخته ايم كه در اين فصول از گرماي سال در صورت بروز خرابي شما بتوانيد روي تجربه گروه فني پارسيان حساب كنيد و به تعميرگاه مجاز لوازم خانگي برويد و از تعميرات لوازم خانگي بهره مند شويد و يا از خدمات پس از فروش لوازم خانگي استفاده كنيد

ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ وﺗﻌﻤﯿﺮﮐﻮﻟﺮآﺑﯽدرنصب و تعميرات اسپليت كولرگازي:

عيب19درعيب يابي كولر آبي در نصب و تعميرات اسپليت كولر گازي:ﺻﺪاي ﮐﻮﻟﺮ در ﺣﺎل ﮐﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.

علت19:ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎ ﮔﺸﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ.

رفع عيب19:در ﭘﻮش ﻫﺎي دوﻃﺮف ﻓﻦ را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده وﻣﺤﻮر را ﺑﺼﻮرت ﺷﻌﺎﻋﯽ(ﻋﻤﻮدي)ﺣﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ اﮔﺮ ﻣﺤﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﻮدي داﺷﺖ ،ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﻮش ﻫﺎ را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎ(ﺑﻮش ﻫﺎ)ﺳﺎﻟﻢ اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻞ ﺷﺪن ﺑﺴﺖ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن اﯾﻦ ﻋﯿﺐ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

عيب20درعيب يابي كولر آبي در نصب و تعميرات اسپليت كولرگازي:ﺻﺪاي ﮐﻮﻟﺮ در ﺣﺎل ﮐﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.

علت20: ﻣﺤﻮر ﻓﻦ ﺗﺎب ﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

رفع عيب20: اﮔﺮ ﻣﺤﻮر ﻓﻦ ﺗﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،در ﺣﺎل ﮔﺮدش ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ وﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪاي زﯾﺎد،ﺳﺒﺐ ﺧﺮاﺑﯽ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد. رﻓﻊ اﯾﻦ ﻋﯿﺐ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ وﻣﻬﺎرت ﺧﺎﺻﯽ دارد واز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺗﺮاﺷﮑﺎران ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.تعميرگاه مجاز لوازم خانگي بهترين عملكرد رابه صورت تخصصي در تعميرگاه لوازم خانگي و تعميرات لوازم خانگي دارد.

عيب21درعيب يابي كولر آبي در نصب و تعميرات اسپليت كولر گازي:ﺻﺪاي ﮐﻮﻟﺮ در ﺣﺎل ﮐﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.

علت21: ﺻﺪا از ﻣﻮﺗﻮر ﻓﻦ اﺳﺖ.

رفع عيب21:ﺻﺪاي ﺧﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻓﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از در ﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﭘﺮواﻧﻪ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ در ﭘﻮش ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺮاﺑﯽ ﯾﺎ ﺗﺎ ﻗﺎن وﺗﺎب داﺷﺘﻦ ﻣﺤﻮر ﻓﻦ ﻧﺎﺷﯽ ﮔﺮدد. ﻣﻮارد ﻓﻮق را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ وﻗﻄﻌﻪ ﻣﻌﯿﻮب را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﻋﯿﺐ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

عيب22درعيب يابي كولر آبي در نصب و تعميرات اسپليت كولرگازي:ﺻﺪاي ﮐﻮﻟﺮ در ﺣﺎل ﮐﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.

علت22: ﺗﺴﻤﻪ ﺧﺮاب اﺳﺖ.

رفع عيب22:ﺧﺮاش ﻫﺎي روي ﺗﺴﻤﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺪاي ﺧﺸﻦ ﮐﻮﻟﺮ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺗﺴﻤﻪ ﻣﻌﯿﻮب اﺳﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﻟﺮ، ﺗﺴﻤﻪ اي ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﺧﻮدش را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

عيب23درعيب يابي كولر آبي در نصب و تعميرات اسپليت كولر گازي:آب ﮐﻮﻟﺮ ﺳﺮ رﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.

رفع عيب23: اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺒﻮدن ﻓﻠﻮﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮراخ ﺷﺪن ﮔﻮي ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺷﻨﺎور ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﻮي ﭘﺮ از آب ﺷﻮد وﺑﻪ ﺗﻪ آب ﺗﺸﺘﮏ رود ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ آب ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ وارد ﮐﻮﻟﺮ ﺷﺪه وﺳﺮ رﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎور ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﻮد.

عيب24درعيب يابي كولر آبي در نصب و تعميرات اسپليت كولرگازي:ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﮐﻮﻟﺮ ﻗﻄﺮات رﯾﺰ آب وارد ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد.

رفع عيب24: ﺷﻠﯿﻨﮓ ﭘﺎره ﺷﺪه و آب ﺑﺪاﺧﻞ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺗﻮر ﺑﯿﻦ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.آب از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮﺷﺎل وﺗﺴﻤﻪ ﺑﺪاﺧﻞ ﻓﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 اگر در نصب و تعميرات اسپليت كولرگازي با مشكل مواجه شديد،ميتوانيد به تعميرگاه مجاز لوازم خانگي رجوع كرده و از قسمت خدمات پس از فروش لوازم خانگي و يا تعميرگاه لوازم خانگي و يا تعميرات لوازم خانگي بهره مند شويد.

پارسيان


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۵:۱۰:۳۳ توسط:adrinfidarparsian موضوع:

عيب يابي كولرآبي درنصب و تعميرات اسپليت كولرگازي3

عيب يابي كولرآبي درنصب و تعميرات اسپليت كولرگازي3

 درمباحث تعميرات لوازم خانگي در گروه فني پارسيان به ادامه تعمير و عيب يابي كولرآبي ميپردازيم.در دفعات قبلي به بررسي علل هاي مختلف آن و عيب يابي پرداختيم و از آن جا كه شايد تعمير برخي لوازم شما را به دردسر بيندازد ميتوانيد به تعميرگاه مجاز لوازم خانگي رجوع كنيد و يا از خدمات پس ازفروش لوازم خانگي بهره مند شويد.

ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ وﺗﻌﻤﯿﺮﮐﻮﻟﺮآﺑﯽدرنصب و تعميرات اسپليت كولرگازي:

عيب13درعيب يابي كولر آبي در نصب و تعميرات اسپليت كولر گازي:ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از دور ﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮر ﻓﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

علت13:ﺳﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دور دوم از ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﻗﻄﻊ ﺷﺪه.

 رفع عيب13:اﺑﺘﺪا ﺑﺮق ﮐﻮﻟﺮ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.ﺳﭙﺲ ﺳﯿﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﺼﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر را از آن ﺟﺪا ﻧﻤﻮده وﺑﺎ اﻫﻢ ﻣﺘﺮ ﻫﺮ ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﺮ رﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﯾﮑﯽ از ﺳﺮ ﺳﯿﻢ ﻫﺎيLOW وﯾﺎ HI از ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﺋﻮﭼﻮﯾﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻟﺤﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.اﮔﺮ  ﭘﺎرﮔﯽ در درون اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺑﺎﺷﺪ،ﮐﺎر ﻗﺪري ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد وﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺨﺼﺺ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﺗﻮر دﺳﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ وازمتخصصان گروه فني پارسيان و از تجربه بالايشان استفاده كنيد و يا به تعميرگاه لوازم خانگي رجوع كنيد.

عيب14 درعيب يابي كولر آبي در نصب و تعميرات اسپليت كولرگازي:ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از دور ﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮر ﻓﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

علت14:ﯾﮑﯽ از ﺳﺮ ﺳﯿﻢ ﻫﺎي راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ وﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي HI وﯾﺎ LOW  در ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

رفع عيب14: ﺑﺮاي آن ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﺳﯿﻢ ﻫﺎي راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ وﻣﻮﺗﻮر ﺳﺎﻟﻢ اﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دو ﺧﺮوﺟﯽ را داﺧﻞ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮده ودو ﺳﯿﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎيLOW وHIرااز اﺗﺼﺎﻻت ﺗﺨﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺪا ﻧﻤﻮده واﻫﻢ ﻣﺘﺮ را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ دو ﺳﯿﻢ راﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮده ودر ﻣﺴﯿﺮ دﭼﺎر ﭘﺎرﮔﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه وﻣﻘﺪاري اﻫﻢ ﮐﻪ در واﻗﻊ اﻫﻢ ﺳﯿﻢ ﻫﺎي راﺑﻂ اﺳﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.واﮔﺮ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﺪه ،ﺳﯿﻢ ﻫﺎ دﭼﺎر ﭘﺎرﮔﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ وﭼﻮن ﮐﺎﺑﻞ ﭼﻬﺎر ﺳﯿﻤﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺑﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﻮد.

عيب15 درعيب يابي كولر آبي در نصب و تعميرات اسپليت كولرگازي:ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از دور ﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮر ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻋﻠﺖ15:ﮐﻠﯿﺪ ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

رفع عيب15:در ﻣﻮﺗﻮر ﮐﻮﻟﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻟﺤﻈﻪ اول ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ ﻫﺎي اﺳﺘﺎرت ودور ﺗﻨﺪ در ﻣﺪارﻧﺪوﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﺳﯿﺪن ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ 75 درﺻﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده واﺳﺘﺎرت را از ﻣﺪارﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﺑﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪن اﺳﺘﺎرت دور ﺗﻨﺪ در ﻣﺪار ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ از دور ﮐﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد واﮔﺮ ﮐﻠﯿﺪ ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ وﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ در ﻣﺪار ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺮﻋﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﺿﻤﻦ ﺑﮕﻮش رﺳﯿﺪن ﺻﺪاي ﺧﺸﻦ از ﻣﻮﺗﻮر ،داغ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻠﯿﺪ ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ"ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﯿﺒﺮي وﯾﺎ اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪن ﻓﻨﺮ ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ روﺗﻮر را از اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺟﺪا ﻧﻤﻮده وﭘﺲ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺤﺮك ﮐﻠﯿﺪ ، ﯾﻘﯿﻨﺎ" ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺮﻣﺎل ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.تعميرگاه مجاز لوازم خانگي بهترين عملكرد رادر زمينه تعميرات داشته و توانسته اند به صورت تخصصي در تعميرگاه لوازم خانگي و تعميرات لوازم خانگي ، عيوب دستگاه را شناسايي و يكبار براي هميشه رفع مشكل نمايند.

عيب16 درعيب يابي كولر آبي در نصب و تعميرات اسپليت كولر گازي:ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از دور ﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮر ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻋﻠﺖ16:ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﺮاب اﺳﺖ. 

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ16:ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎﻫﺎ"ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎ درون ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻮش ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ.ﻗﺎب ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده ،وﺑﺎ اﻫﻢ ﻣﺘﺮ(در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﯿﻮز اﺻﻠﯽ ﮐﻮﻟﺮ ﻗﻄﻊ اﺳﺖ)از ﺣﺮﮐﺖ اﻫﺮم ﮐﻠﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ دو ﺧﺮوﺟﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.اﮔﺮ در ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎ ﺟﻮش ﺧﻮردﮔﯽ دﯾﺪه ﺷﻮد،آن ﻫﺎ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده وﭘﺲ از ﺳﻤﺒﺎده ﮐﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪ را ﻣﺠﺪدا" در ﻣﺪار ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ آن را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

عيب17 درعيب يابي كولر آبي در نصب و تعميرات اسپليت كولرگازي:ﺑﺎ روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن ﮐﻮﻟﺮ ،ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮاه ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه ﺷﻮد ﻣﻮﺗﻮر ﺑﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ17: ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ راه اﻧﺪاز ﺳﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ -ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪي راه اﻧﺪاز ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ وﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ -ﭘﺲ از ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﮐﻮﻟﺮ ﮐﻠﯿﺪ ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي ﺧﻮد ﺑﺎز ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺴﻤﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺳﻔﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ-ﭘﻮﻟﯽ ﻫﺎ در ﯾﮏ اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ-ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪي دور ﺗﻨﺪ ﻧﯿﻢ ﺳﻮز ﺷﺪه اﺳﺖ -اﮔر موتور فن 3/4 اﺳﺐ اﺳﺖ،اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺧﺎزن راه اﻧﺪاز آن ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

عيب18 درعيب يابي كولر آبي در نصب و تعميرات اسپليت كولرگازي:ﺻﺪاي ﮐﻮﻟﺮ در ﺣﺎل ﮐﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.

ﻋﻠﺖ18: ﭘﻮﻟﯽ ﻫﺎ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﭘﻮﻟﯽ ﻫﺎ ﺷﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ18: در ﭘﻮش ﺳﻤﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﻫﺎ را از ﺑﺪﻧﻪ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده واﺗﺼﺎل آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،ﭘﻮﻟﯽ ﻫﺎ را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻮر ﻓﻦ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.

 اگر در نصب و تعميرات اسپليت كولرگازي با مشكل مواجه شديد،ميتوانيد به تعميرگاه مجاز لوازم خانگي رجوع كرده و از قسمت خدمات پس از فروش لوازم خانگي و يا تعميرگاه لوازم خانگي و يا تعميرات لوازم خانگي بهره مند شويد.

پارسيان


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۵۸:۳۹ توسط:adrinfidarparsian موضوع:

عيب يابي كولرآبي درنصب و تعميرات اسپليت كولرگازي2

عيب يابي كولرآبي درنصب و تعميرات اسپليت كولرگازي2

در ادامه مباحث عيب يابي و تعميرات لوازم خانگي،به قسمت دوم عيب يابي كولر آبي در نصب و تعميرات اسپليت كولرگازي ميپردازيم كه در قسمت قبل به آن پرداخته بوديم.گروه فني پارسيان در تلاش است در اين فصل از گرما با وجود تعميرگاه مجاز لوازم خانگي و خدمات پس از فروش لوازم خانگي و تعميرگاه لوازم خانگي رفاه و آسايش را براي شما عزيزان به ارمغان بياورد.

ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ وﺗﻌﻤﯿﺮﮐﻮﻟﺮآﺑﯽدرنصب و تعميرات اسپليت كولرگازي:

عيب7 درعيب يابي كولر آبي در نصب و تعميرات اسپليت كولر گازي: واﺗﺮ ﭘﻤﭗ واﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر در ﺣﺎل ﮐﺎرﻧﺪ اﻣﺎ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﮐﻮﻟﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد.

علت 7:ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺮزﻧﺘﯽ ﻟﺮزه ﮔﯿﺮ ﭘﺎره اﺳﺖ.

رفع عيب7:ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺮزﻧﺘﯽ را ﺑﺮ رﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ واﮔﺮ در آن ﭘﺎرﮔﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه وﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ،آن را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

عيب8 درعيب يابي كولر آبي در نصب و تعميرات اسپليت كولرگازي: واﺗﺮﭘﻤﭗ و اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﮐﻮﻟﺮ ﮐﻢ اﺳﺖ.

علت8: ﻣﻮﺗﻮر ﻓﻦ ﻧﯿﻢ ﺳﻮز اﺳﺖ.

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ8: ﺑﺘﻮﺳﻂ ﯾﮏ آﻣﭙﺮ ﻣﺘﺮ ،ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﻓﻦ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮده وﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ روي آن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دﻫﯿﺪ.اﮔﺮ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎﻣﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻮده وﺑﺪﻧﻪ اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺳﺮﯾﻊ داغ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻮﺗﻮر ﻧﯿﻢ ﺳﻮز اﺳﺖ.

عيب9 درعيب يابي كولر آبي در نصب و تعميرات اسپليت كولرگازي:واﺗﺮ ﭘﻤﭗ واﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر درﺣﺎل ﮐﺎرﻧﺪ اﻣﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ.

علت9:ﻣﻘﺪار ﭘﻮﺷﺎل ﻫﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ وﻫﻮا آزاداﻧﻪ وارد ﮐﻮﻟﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ9:اﮔﺮ ﭘﻮﺷﺎل ﻫﺎ را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ ،در ﺟﺎﮔﺬاري ﭘﻮﺷﺎل ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺳﻌﯽ ﺷﻮد ﺟﺎﮔﺬاري ﭘﻮﺷﺎل ﻫﺎ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ وﭘﻮﺷﺎل ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ي ﺳﻄﺢ در ﭘﻮش ﻫﺎ را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻮاي ﮔﺮم ﺧﺎرج ﮐﻮﻟﺮ از آن ﻗﺴﻤﺖ ﻣﮑﯿﺪه ﺷﺪه وﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن راه ﯾﺎﻓﺘﻪ وﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

عيب10 درعيب يابي كولر آبي در نصب و تعميرات اسپليت كولر گازي:ﻣﻮﺗﻮر ﻓﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ(واﺗﺮ ﭘﻤﭗ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ)

علت10:ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻓﻦ ﺑﺮق ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.

رفع عيب10: ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر در ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻮﻟﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه وﯾﺎ ﻣﻮردي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻮل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻞ از ﭘﺎرﮔﯽ وﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﮔﯽ ﻓﺎز ﯾﺎ ﻧﻮل اﺳﺖ ،ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎره ﺷﺪه را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

عيب11 درعيب يابي كولر آبي در نصب و تعميرات اسپليت كولرگازي:ﻣﻮﺗﻮر ﻓﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

علت11:ﺑﺎ زدن ﮐﻠﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎيCOM وHI(روي ﺗﺨﺘﻪ ﻓﯿﺒﺮي ﻣﻮﺗﻮر)برق220ولتوﺟﻮد دارد اﻣﺎ راه ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ.

رفع عيب11: ﺑﻪ ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎي آﺳﻨﮑﺮون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

عيب12 درعيب يابي كولر آبي در نصب و تعميرات اسپليت كولرگازي:ﻣﻮﺗﻮر ﺻﺪاي ﻫﻮم ﻣﯽ دﻫﺪ.اﻣﺎ ﺑﺮاه ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ.

رفع عيب12:ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ راه اﻧﺪاز ﺳﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ -ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪي راه اﻧﺪاز ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ وﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ -ﭘﺲ از ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﮐﻮﻟﺮ ﮐﻠﯿﺪ ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي ﺧﻮد ﺑﺎز ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺴﻤﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺳﻔﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ-ﭘﻮﻟﯽ ﻫﺎ در ﯾﮏ اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ-ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪي دور ﺗﻨﺪ ﻧﯿﻢ ﺳﻮز ﺷﺪه اﺳﺖ -اﮔر موتور فن 3/4 اﺳﺐ اﺳﺖ،اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺧﺎزن راه اﻧﺪاز آن ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

تعميرگاه مجاز لوازم خانگي بهترين عملكرد رادر زمينه تعميرات داشته و توانسته اند به صورت تخصصي در تعميرگاه لوازم خانگي و تعميرات لوازم خانگي ، عيوب دستگاه را شناسايي و يكبار براي هميشه رفع مشكل نمايند.

پارسيان


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۲:۰۴:۰۹ توسط:adrinfidarparsian موضوع:

عيب يابي كولرآبي درنصب و تعميرات اسپليت كولرگازي1

عيب يابي كولرآبي درنصب و تعميرات اسپليت كولرگازي1

در اين قسمت علاوه بر عيب يابي و تعمير كولر آبي در فصل گرما،ابتدا راه كار هايي براي راه اندازي كولر آبي ميپردازيم وبراي حفظ بيش از حد كولر مباحثي را مطرح ميكنيم كه تخصص گروه فني مهندسي پارسيان ميباشد.

براي راه اﻧﺪازي ﮐﻮﻟﺮ درتعميرگاه لوازم خانگي اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:

دﯾﻮاره ﻫﺎي ﮐﻮﻟﺮ را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ ودر ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﭘﻮﺷﺎل ﻫﺎ را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ.ﻣﻌﻮﻻ" ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر.ﺿﻤﻨﺎ"ﭘﻮﺷﺎل ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮري ﻫﺎي ﺳﯿﻤﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ در ﭘﻮش ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ آب از آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي ﻓﻦ وﯾﺎ ﺗﺴﻤﻪ وﭘﻤﭗ وﻣﻮﺗﻮر ﻧﺮﯾﺰد.ﮐﻒ ﮐﻮﻟﺮ را ﺷﺴﺖ وﺷﻮ داده ودر ﺻﻮرت زﻧﮓ زدﮔﯽ ،ﺳﻮراخ ﺷﺪن آن را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ واز ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮐﻮﻟﺮ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي زﻧﮓ زده را ﺿﺪ زﻧﮓ زده ورﻧﮓ ﮐﺎري ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎي ﺗﻮرﺑﯿﻦ وﺟﺎ روﻏﻨﯽ ﻫﺎي روي ﻣﻮﺗﻮر را روﻏﻦ ﮐﺎري ﮐﻨﯿﺪ وﺑﺎ دﺳﺖ ﻫﺮ دو ﻓﻠﮑﻪ را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﺣﺮﮐﺖ آن ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺴﻤﻪ وﻓﻠﮑﻪ ﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ ﻣﻮﺗﻮر وﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ اﻣﺘﺪاد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻨﮕﯽ وﺳﺎﯾﯿﺪﮔﯽ ﺗﺴﻤﻪ و ﻟﺮزش ﻧﺸﻮد. در ﺻﻮرت ﺳﺎﯾﯿﺪﮔﯽ وﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﺗﺴﻤﻪ آن را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ.ﻣﻌﻤﻮﻻ"ﭘﻤﭗ ﻫﺎي آب اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ روﻏﻨﮑﺎري ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ آن ﻫﺎ را از ﺟﺎي ﺧﻮد ﺧﺎرج ﮐﺮده ورﺳﻮب اﻃﺮاف ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎﻓﯽ آن را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮده ودر ﺟﺎي ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﺑﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺗﺸﺘﮏ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ از آب وروﺷﻦ ﻧﻤﻮدن واﺗﺮ ﭘﻤﭗ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ آب در ﺷﯿﻠﻨﮓ و ﺳﻪ راﻫﻪ و آب ﭘﺨﺶ ﮐﻦ ﻫﺎ ﺑﺎز اﺳﺖ.ﻧﺎودان ﻫﺎي ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﺘﻘﺮ در در ﭘﻮش ﻫﺎ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻓﺬ آن ﻫﺎ ﺑﺎز ﺷﻮد. ﺷﻨﺎور را ﻃﻮري ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ آﺑﯽ از ﺗﺸﺘﮏ ﯾﺎ درﯾﭽﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﺮازﯾﺮ ﻧﺸﻮد. ﻫﻨﮕﺎم روﺷﻦ ﮐﺮدن ﮐﻮﻟﺮ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺪت ده دﻗﯿﻘﻪ واﺗﺮ ﭘﻤﭗ را روﺷﻦ ﮐﺮده ﺗﺎ ﭘﻮﺷﺎل ﻫﺎ ﺧﯿﺲ ﺷﻮﻧﺪ.وﻗﺒﻞ از روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻣﻮﺗﻮر اﺻﻠﯽ ﮐﻮﻟﺮ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺧﯿﺲ ﻧﻤﻮده ﺟﻠﻮي درﯾﭽﻪ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ذرات زﻧﮓ وﮔﺮد ﺧﺎك را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻣﺤﯿﻂ را ﮐﺜﯿﻒ ﻧﮑﻨﺪ. در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ آب ﺗﺸﺘﮏ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده وروي ﮐﻮﻟﺮ را ﺑﺎ ﺑﺮزﻧﺖ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.وﺷﯿﺮ ﻓﻠﮑﻪ آب را ﺑﺴﺘﻪ وﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي راﺑﻂ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.در صورت مشكل مي توانيد به تعميرگاه مجاز لوازم خانگي مراجعه نموده و از خدمات پس از فروش لوازم خانگي استفاده نمائيد.

ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﻮﻟﺮآﺑﯽ درنصب و تعميرات اسپليت كولر گازي

عيب 1 درعيب يابي كولر آبي در نصب و تعميرات اسپليت كولرگازي:ﺑﺎ زدن ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎ ،اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر دو دور وﭘﻤﭗ آب روﺷﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ. 

علت1:ﻓﯿﻮز ﻗﻄﻊ اﺳﺖ وﯾﺎ ﺧﺮاب ﺷﺪه.

رفع عيب1: ورود و ﺧﺮوج ﻓﺎز ﺑﻪ ﻓﯿﻮز را ﺑﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎز ﻣﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﯿﻮز ﻓﺎز ﻣﯽ رﺳﺪاﻣﺎﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﻫﺮم آن ﻓﺎز ﺧﺎرج ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻓﯿﻮز ﺧﺮاب ﺷﺪه اﺳﺖ آن را ﺑﺎ ﻓﯿﻮزي ﻫﻢ آﻣﭙﺮ ﺧﻮدش ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

و در صورت بروز مشكل درتعميرات كولرآبي ميتوانيد به تعميرگاه مجاز لوازم خانگي رجوع كرده و از قسمت خدمات پس از فروش لوازم خانگي و يا تعميرگاه لوازم خانگي و يا تعميرات لوازم خانگي بهره مند شويد.

عيب 2درعيب يابي كولر آبي در نصب و تعميرات اسپليت كولرگازي:ﺑﺎ زدن ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر وﭘﻤﭗ آب روﺷﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

علت2: در ﻓﺎز ﯾﺎ ﻧﻮل اﺻﻠﯽ(ﺳﯿﻢ راﺑﻂ)ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه.

رفع عيب2: اﮔﺮ در ﻣﺒﺪأ درون ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺮق وﺟﻮد دارد ،ﻓﯿﻮز ﻫﻢ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﮐﻮﻟﺮ220 وﻟﺖ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ،ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﺳﯿﻢ (ﮐﺎﺑﻞ)راﺑﻂ دﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.آن را ﺗﻌﻮﯾﺾ  ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

عيب 3درعيب يابي كولر آبي در نصب و تعميرات اسپليت كولرگازي:ﻣﻮﺗﻮر ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎد ﮐﻮﻟﺮ ﺧﻨﮏ ﻧﯿﺴﺖ.

علت3:در ﮐﻒ ﺗﺸﺘﮏ آﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

رفع عيب3:ﻋﺪم وﺟﻮد آب ﯾﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدن آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮراخ ﺷﺪن ﺗﺸﺘﮏ ﮐﻮﻟﺮﻧﺸﺘﻨﻤﻮدن آب از ﺷﯿﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن -ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺒﻮدن ﻓﻠﻮﺗﺮ(ﺷﻨﺎور)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ.

تعميرگاه مجاز لوازم خانگي بهترين عملكرد رادر زمينه تعميرات داشته و توانسته اند به صورت تخصصي در تعميرگاه لوازم خانگي و تعميرات لوازم خانگي ، عيوب دستگاه را شناسايي و يكبار براي هميشه رفع مشكل نمايند.

عيب 4درعيب يابي كولر آبي در نصب و تعميرات اسپليت كولرگازي:ﻣﻮﺗﻮر ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎد ﮐﻮﻟﺮ ﺧﻨﮏ ﻧﯿﺴﺖ.

علت4: واﺗﺮ ﭘﻤﭗ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﻠﯿﻨﮓ راﺑﻂ ﭘﺎره ﺷﺪه.

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ4: ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﮐﻮﻟﺮ ﺑﺮوﯾﺪ وﺑﻪ ﭘﻮﺷﺎل ﻫﺎ دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﮔﺮ ﺻﺪاي رﯾﺰش آب ﺑﻪ ﮔﻮش ﻧﺮﺳﯿﺪ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻄﺮات آب ﺟﺎري روي ﭘﻮﺷﺎل ﻫﺎ رؤﯾﺖ ﻧﺸﺪ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻤﭙﺎژ آب ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه. اﯾﻦ ﻋﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد واﺗﺮ ﭘﻤﭗ وﯾﺎ ﭘﺎرﮔﯽ ﺷﻠﯿﻨﮓ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ.درﯾﭽﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮرد ﻣﻌﯿﻮب را دﻗﯿﻘﺎ" ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﺧﺮاﺑﯽ واﺗﺮ ﭘﻤﭗ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ زﮔﺮد ﺷﺪن ﭘﺮواﻧﻪ وﯾﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﻮز ﺷﺪن ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﺎ"دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ واﺗﺮ ﭘﻤﭗ ﮐﺎﻣﻼ" ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮق رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ واﺗﺮ ﭘﻤﭗ را ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺳﯿﻢ ﻫﺎي راﺑﻄﺶ را ﺟﺪا ﻧﻤﻮده وﺑﺘﻮﺳﻂ دو ﺳﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن ﺑﺮق220 وﻟﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮد و ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﻢ ﮔﺮﯾﭙﺎژ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ واﺗﺮ ﭘﻤﭗ ﺳﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﭘﺎره ﺷﺪن ﺷﻠﯿﻨﮓ ﻧﯿﺰ آن را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

عيب5درعيب يابي كولر آبي در نصب و تعميرات اسپليت كولرگازي:ﻣﻮﺗﻮرﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎد ﮐﻮﻟﺮ ﺧﻨﮏ ﻧﯿﺴﺖ.

علت5:ﺳﻮراخ ﻧﺎودان ﻫﺎ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه

رفع عيب5:درﯾﭽﻪ ﻫﺎ را از ﮐﻮﻟﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده ودر ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﭘﻮﺷﺎل ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺟﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﺳﻮراخ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد روي ﻧﺎودان ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻤﮏ وﺑﺮس ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺮم روي ﺣﻔﺮه ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ" ﭘﺎك ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﻧﺎودان ﻫﺎ را ﺑﺎ آب ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻮي ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻤﮏ ﮐﺎﻣﻼ" رﻓﻊ ﮔﺮدد، ﺳﭙﺲ ﭘﻮﺷﺎل ﻫﺎ وﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﻮري را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

عيب6درعيب يابي كولر آبي در نصب و تعميرات اسپليت كولرگازي:واﺗﺮ ﭘﻤﭗ واﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر دو دور در ﺣﺎل ﮐﺎرﻧﺪ اﻣﺎ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﮐﻮﻟﺮ ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد.

علت6: ﺗﺴﻤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ.

رفع عيب6:ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺴﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﭻ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر را ﺷﻞ ﮐﺮد وﭘﺎﯾﻪ را ﻃﻮري ﺟﺎﺑﺠﺎﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺴﻤﻪ ﻧﻪ ﺷﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ روي ﭘﻮﻟﯽ ﻫﺎ ﮐﻤﺎﻧﻪ ﮐﻨﺪ وﻧﻪ آﻧﻘﺪر ﺳﻔﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻮر را ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﻗﺮار داده ﺑﻮش وﯾﺎ ﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎ را ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ وﯾﺎ ﺳﺒﺐ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﮔﺮدد. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ رﮔﻼژ ﺗﺴﻤﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺴﻤﻪ را ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮﺳﻂ دو اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺑﻨﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﻮﺗﻮر را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮدﯾﻢ دور ﺑﺰﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ.ﺑﺮاي ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺴﻤﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 6اﻟﯽ 5ﺳﺮﯾﻊ ﻓﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺪود وﻃﻮل ﺗﺴﻤﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰء ﻣﺸﺨﺼﺎت آن در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 اگر در نصب و تعميرات اسپليت كولرگازي با مشكل مواجه شديد،ميتوانيد به تعميرگاه مجاز لوازم خانگي رجوع كرده و از قسمت خدمات پس از فروش لوازم خانگي و يا تعميرگاه لوازم خانگي و يا تعميرات لوازم خانگي بهره مند شويد.

پارسيان


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۲۰:۴۲ توسط:adrinfidarparsian موضوع:

آشنايي و نگهداري كولرآبي درنصب و تعميرات اسپليت كولرگازي

آشنايي و نگهداري كولرآبي درنصب و تعميرات اسپليت كولرگازي

در فصل گرما وسائل خنك كننده بسيار هستند كه در كنار اسپليت كولرگازي

 كه قبل در مورد آن توضيحات لازمه را داده ايم و مورد تخصص كارشناسان پارسيان نيز هست،ﮐﻮﻟﺮ ﻫﺎي آﺑﯽ نيز ﺑﺮاي ﺧﻨﮏ ﮐﺮدن ﻫﻮاي داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ كه از دو ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ:

1-اﺟﺰاء ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ  2 اﺟﺰاء اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

اﺟﺰاء اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻮﻟﺮ آﺑﯽ در نصب و تعميرات اسپليت كولرگازي:كه شامل 

1_ ﮐﺎﺑﻞ ﭼﻬﺎر رﺷﺘﻪ وﮐﻠﯿﺪ ﻣﺨﺼﻮص:ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﮐﻠﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﻟﺮ از ﮐﺎﺑﻞ ﭼﻬﺎر رﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﯿﻢ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻠﯿﺪ ﮐﻮﻟﺮ ﺷﺎﻣﻞ :ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﮏ ﭘﻞ ﺑﺮاي واﺗﺮ ﭘﻤﭗ ، ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﮏ 1/5از ﭘﻞ ﺑﺮاي اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻓﻦ وﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺮاي دور ﮐﻨﺪ وﺗﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

2_ﺟﻌﺒﻪ اﺗﺼﺎل ﯾﺎ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل:ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻄﻤﺌﻦ وﻋﺎﯾﻖ از ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﺰي ﮐﻮﻟﺮ ﮐﻪ در داﺧﻞ اﻃﺎﻗﮏ ﮐﻮﻟﺮ ﻗﺮار دارد. 

3_ ﺧﺎزن اﺻﻼح ﺿﺮﯾﺐ ﻗﺪرت:  ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﺑﺪﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه واز ﻧﻮع روﻏﻨﯽ وﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ25اﻟﯽ 20 وﻟﺖ ﻣﯿﮑﺮو ﻓﺎراد ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﻧﺎﻣﯽ450ﺗﺎ 400 اﺳﺖ.

4_اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر دو دور ﻓﻦ: ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ"داراي دو دور1500و 1000 دور در دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ.

اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﺮ ﮐﻮﻟﺮﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:

اﻟﻒ -اﺳﺘﺎﺗﻮر ب -روﺗﻮر ج -در ﭘﻮش وﺑﻮش ﻫﺎ د -ﮐﻠﯿﺪ ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي در راه اﻧﺪازي وﺗﻨﻈﯿﻢ دور ﻣﻮﺗﻮر دارد وﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺮوي ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده وﺿﻤﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ راه اﻧﺪاز را از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﺤﺮك اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻮر روﺗﻮر ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه وﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﺋﻮﭼﻮﯾﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮ روي درﭘﻮش ﻣﻮﺗﻮر ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ روي ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎﺋﭽﻮﯾﯽ ﻣﻮﺗﻮر اﯾﻦ ﻟﻐﺎت( com=ﻣﺸﺘﺮك) (LO=ﮐﻨﺪ)(ﺗﻨﺪ=HI)دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .

5_ﺧﺎزن راه اﻧﺪاز: ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 130-480 ﻣﯿﮑﺮوﻓﺎراد _110وﻟﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺎرت در ﻣﺪار ﺑﻮده وﭘﺲ از آﻧﮑﻪ روﺗﻮر به 75در ﺻﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ.ﮐﻠﯿﺪ ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺎزن راه اﻧﺪاز وﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ آﻧﮑﻪ روﺗﻮر ﺑﻪ ﮐﻤﮑﯽ را از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺳﺎزد.

6_: ﭘﻤﭗ آب (واﺗﺮ ﭘﻤﭗ): آب را از ﺗﺸﺘﮏ ﺗﺎ ﺣﺪود دو ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع ﭘﻤﭙﺎژ ﮐﺮده وﺑﻪ ﺳﻪ راﻫﯽ آب وﻧﺎوداﻧﯽ ﻫﺎ در ﺑﺎﻻي اﻃﺎﻗﮏ ﮐﻮﻟﺮ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

در استفاده از كولرهاي آبي وقتي عيبي براي دستگاه رخ مي دهد عمدتا بايد متخصصين فني وارد كار شوند، شركت پارسيان با در نظر گرفتن متخصصين فني بسيار حرفه اي و با تجربه در بخش نصب و تعميرات اسپليت كولرگازي در مراكز خدمات پس از فروش لوازم خانگي و تعميرگاه مجاز لوازم خانگي بهترين عملكرد را داشته و توانسته اند به صورت تخصصي در تعميرگاه لوازم خانگي و تعميرات لوازم خانگي ، عيوب دستگاه را شناسايي و يكبار براي هميشه رفع مشكل نمايند.

اﺟﺰاء ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻮﻟﺮ آﺑﯽ در نصب و تعميرات اسپليت كولرگازي:

1:ﺑﺪﻧﻪ ﮐﻮﻟﺮ- 2:ﺳﻪ راﻫﯽ آب (أب ﭘﺨﺶ ﮐﻦ)- 3:ﻧﺎودان ﻫﺎ- 4:ﻓﻦ(ﭘﺮواﻧﻪ وﻣﺤﻮر ﻓﻦ ﯾﺎ ﺗﻮرﺑﯿﻦ)- 5:ﺷﻨﺎور(ﻓﻠﻮﺗﺮ)- 6:ﮐﺎﻧﺎل داﺧﻠﯽ وﺧﺎرﺟﯽ- 7:ﭘﻮﻟﯽ ﻫﺎ(ﻓﻠﮑﻪ ﻫﺎ)وﺗﺴﻤﻪ ﭘﺮواﻧﻪ- 8:ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎ

ﺳﺮوﯾﺲ وﻧﮕﻬﺪاري ﮐﻮﻟﺮ آﺑﯽ در نصب و تعميرات اسپليت كولرگازي:

1_ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﮐﻮﻟﺮ، ﻣﺤﻠﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻟﺮزش وﺻﺪا ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ روي ﺳﺘﻮن ﻫﺎ وﻧﺰدﯾﮏ دﯾﻮار ﻫﺎ

2_ﺑﺮاي زﯾﺮ ﮐﻮﻟﺮ از ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﻪ اي ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 30ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.وﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻓﺮورﻓﺘﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ در آﺳﻔﺎﻟﺖ وﻏﯿﺮه از ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻠﺰي10در 10  اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

3_ﮐﻮﻟﺮ را در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻟﻮﻟﻪ دودﮐﺶ وﻫﻮا ﮐﺶ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ وﻟﻮﻟﻪ ﭼﺎه ﻓﺎﺿﻼب ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ

4_ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻟﺮزش در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﮐﻮﻟﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺮزﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

در صورت مشكل مي توانيد به تعميرگاه مجاز لوازم خانگي مراجعه نموده و از خدمات پس از فروش لوازم خانگي استفاده نمائيد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۰۷:۵۱ توسط:adrinfidarparsian موضوع:

عيب يابي وتعميرات لوازم خانگي پلوپز برقي 2

عيب يابي وتعميرات لوازم خانگي پلوپز برقي 2:

در اين قسمت از عيب يابي در تعميرگاه لوازم خانگي نيز به بررسي عيب و عيب يابي پلوپز برقي پرداخته ايم.

عيب8 درتعميرات لوازم خانگي پلوپز برقي: ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽ ﺳﻮزد.

علت8:ترموسات تنظيم نيست.

رفع عيب8:ﺑﺎ دﻗﺖ وﺣﻮﺻﻠﻪ ﻓﺮاوان آن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.و در صورتي كه نتوانستيد ميتوانيد از خدمات پس از فروش لوازم خانگي ادرين فيدارپارسيان بهره ببريد يا از تعميرگاه لوازم خانگي استفاده كنيد.

عيب9 درتعميرات لوازم خانگي پلوپز برقي: ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽ ﺳﻮزد.

علت9:تايمر موتوري خراب است.

رفع عيب9:ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ،ﻧﻮﻋﯽ از ﭘﻠﻮﭘﺰ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﻤﺮ ﻣﻮﺗﻮري ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ.اﯾﻦ ﺗﺎﯾﻤﺮ ﻫﺎ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﯽ وﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺎﻣﻮش رﺳﯿﺪه وﮐﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.اﮔﺮ ﻣﻮﺗﻮر اﯾﻦ ﺗﺎﯾﻤﺮ ﻫﺎ ﺑﺴﻮزد ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت وﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﺮق ﺑﻪ آن ،ﺑﺴﻮي ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ وﺻﻞ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت دو ﺑﺎره اﻟﻤﻨﺖ داغ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ وﺑﺮ اﺛﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﯿﺐ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽ وﻟﺖ اﺳﺖ، ﺑﻪ آن  110ﺳﻮزد. ﺗﺎﯾﻤﺮ را از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﺳﺎزﯾﺪ وﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ ﮐﺎرﯾﺶ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮق وﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.اﮔﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺪاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺗﻮر ﺑﮕﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ و وﻟﻮم ﻧﯿﺰ ﺑﻄﺮف ﻧﻘﻄﻪ  ﺧﺎﻣﻮش ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.اﮔﺮ ﻣﻮﺗﻮر ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ اﺟﺒﺎرا"ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ آن را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

عيب10 درتعميرات لوازم خانگي پلوپز برقي: تايمر بصورت خودكار خاموش نميشود

علت10:موتور تايمر سوخته است.

رفع عيب10:براي تعمير و يافتن راه آن به رفع عيب شماره 9 رجوع كنيد و يا به تعميرگاه لوازم خانگي رجوع كنيد

عيب11 درتعميرات لوازم خانگي پلوپز برقي:ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

علت11:ﺗﺎﯾﻤﺮ از ﻧﻮع ﺑﯽ ﻣﺘﺎﻟﯽ اﺳﺖ.

رفع عيب11:ﻗﻄﻌﺎ"ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎت ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻮش ﺧﻮرده اﻧﺪ.آن ﻫﺎ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده وﺳﻄﺢ ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎرا ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺳﻤﺒﺎده ﻧﺮم ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

عيب12 درتعميرات لوازم خانگي پلوپز برقي:ﺑﺪﻧﻪ ﭘﻠﻮﭘﺰ ﺑﺮق دارد.

علت12:ﻋﯿﺐ ﺳﯿﻢ ﻫﺎي راﺑﻂ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﭼﺴﺒﯿﺪه اﻧﺪ.

رفع عيب12:ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﭘﻠﻮﭘﺰ را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده وﮐﻠﯿﻪ ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﺪار را ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ولي به دليل پيچيده بودن كار،ميتوانيد از مهندسان گروه فني ادرين فيدارپارسيان بهره مند شويد.

عيب13 درتعميرات لوازم خانگي پلوپز برقي:ﺑﺪﻧﻪ ﭘﻠﻮﭘﺰ ﺑﺮق دارد.

علت13:اﻟﻤﻨﺖ ،ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت وﯾﺎ ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ اﺗﺼﺎل ﺑﺪﻧﻪ دارﻧﺪ.

رفع عيب13:ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺗﺼﺎل ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻗﻄﻌﺎت را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭼﺮاغ ﺳﺮي ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﯿﺪﺗﺎ ﻋﯿﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه وﺑﺮ ﻃﺮف ﮔﺮدد.

با مراجعه به تعميرگاه مجاز لوازم خانگي ميتوانيد از خدمات پس از فروش لوازم خانگي استفاده كنيد و يا ميتوانيد به تعميرگاه لوازم خانگي قسمت تعميرات لوازم خانگي رجوع كنيد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۵:۴۱:۴۳ توسط:adrinfidarparsian موضوع:

عيب يابي وتعميرات لوازم خانگي پلوپز برقي 1

عيب يابي وتعميرات لوازم خانگي پلوپز برقي 1:

در اين قسمت به بررسي و عيب يابي پلوپز برقي و رفع عيب آن ها ميپردازيم كه از وظايف گروه فني مهندسي ادرين فيدارپارسيان ميباشد كه داراي تعميرگاه مجاز لوازم خانگي و خدمات پس از فروش لوازم خانگي ميباشد.

عيب1 درتعميرات لوازم خانگي پلوپز برقي:ﭘﻠﻮﭘﺰ روﺷﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد

ﻋﻠﺖ1:ﻧﺒﻮدن ﺑﺮق در ﭘﺮﯾﺰ -ﺧﺮاﺑﯽ دو ﺷﺎﺧﻪ وﯾﺎ ﺳﯿﻢ راﺑﻂ.

رفع عيب1:اﮔﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﭘﺮﯾﺰ داراي220وﻟﺖ اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ،وﻟﺘﻤﺮ را ﺑﻪ  ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﭘﻠﻮﭘﺰ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻠﻮ ﭘﺰ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ وﺻﻞ اﺳﺖ)

اﮔﺮ ﺑﺮق ﺑﻪ درون ﭘﻠﻮﭘﺰ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﻗﻄﻌﺎ" دو ﺷﺎﺧﻪ وﯾﺎ ﺳﯿﻢ راﺑﻂ ﻣﻌﯿﻮب اﺳﺖ. اﺑﺘﺪا دوﺷﺎﺧﻪ را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده و اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻞ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﺳﯿﻢ راﺑﻂ را ﺑﺎ اﻫﻢ ﻣﺘﺮ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﯿﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.

عيب2 درتعميرات لوازم خانگي پلوپز برقي: ﭘﻠﻮﭘﺰ روﺷﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﻋلت2: اﺗﺼﺎﻻت داﺧﻠﯽ ﭘﻠﻮﭘﺰ ﻣﻌﯿﻮب اﺳﺖ.

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ2:ﭘﻠﻮﭘﺰ را از ﺑﺮق ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﭘﻠﻮﭘﺰ را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده واﺗﺼﺎﻻت را ﺑﺮ رﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.ﺳﯿﻢ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ازدﯾﺎدﺣﺮارت ﺳﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ وآن ﻫﺎرا ﻗﺒﻞ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺪار ﺑﻪ وارﻧﯿﺶ ﻣﺮﻏﻮب ﻣﺠﻬﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﮔﺮ ﺳﯿﻤﯽ از ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺧﺎرج وﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه آن را ﻣﺠﺪدا" در ﻓﯿﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻠﻮﭘﺰ آﻣﺎده ﮐﺎر ﺷﻮدو يا ميتوانيد به  تعميرگاه لوازم خانگي رجوع كنيد.

عيب3 درتعميرات لوازم خانگي پلوپز برقي:ﭘﻠﻮﭘﺰ روﺷﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

علت3:ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﺧﺮاب اﺳﺖ.

رفع عيب3:ﭘﻠﻮﭘﺰ را از ﺑﺮق ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه) ﺑﻪ ﺑﺮ رﺳﯽ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯿﺪ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻫﻢ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ راﺑﻂ ﻫﺎي اﻫﻤﺘﺮ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮده ودر ﺻﻮرت روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد وﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺠﺎي اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮدد. 

عيب4درتعميرات لوازم خانگي پلوپز برقي:ﺑﺎ روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن ﮐﻠﯿﺪ، ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﭘﻠﻮﭘﺰ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.

علت4:ﺑﻪ اﻟﻤﻨﺖ ﺑﺮق ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.

رفع عيب4:ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﭘﻠﻮﭘﺰ را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده ودر ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺮق اﺳﺖ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط راﺑﻂ ﻫﺎي وﻟﺘﻤﺘﺮ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي اﻟﻤﻨﺖ وﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. در ﺻﻮرت ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺑﺮق ﺑﻪ اﻟﻤﻨﺖ ﻋﻠﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﺮاﺑﯽ ﭘﺎرﮔﯽ ﺳﯿﻢ ﻫﺎي راﺑﻂ ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﮔﯽ ﺳﯿﻢ ﻧﻮل وﯾﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻫﺎدي ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

عيب5درتعميرات لوازم خانگي پلوپز برقي:ﺑﺎ روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن ﮐﻠﯿﺪ ، ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﭘﻠﻮﭘﺰ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.

علت5:المنت سوخته است.

 رفع عيب5: اﮔﺮ اﻟﻤﻨﺖ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮق ﺑﻪ آن ﻣﯽ رﺳﺪ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ  ﮐﻨﺪ.اﻟﻤﻨﺖ را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯽ.(ﺑﺮاي رو ءﯾﺖ ﺑﺮق اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺮ ﮔﺰ از ﻓﺎزﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻮل ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺮ ﮔﺎه در ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اي ﻧﻮل ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد،ﻫﺮ دو ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه داراي ﻓﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد)

عيب6درتعميرات لوازم خانگي پلوپز برقي:ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﻠﻮﭘﺰ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ روﺷﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

علت6:ﺑﺮق ﺑﻪ ﻻﻣﭗ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.

رفع عيب6:ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﯿﻢ ﻫﺎي راﺑﻂ ﻣﺘﺼﻠﻪ ﺑﻪ ﻻﻣﭗ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺪار را ﺑﺮ رﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ودر ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﻋﯿﺒﯽ ﻣﻮرد را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

عيب7درتعميرات لوازم خانگي پلوپز برقي:ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﻠﻮﭘﺰ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ روﺷﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

علت7:لامپ سوخته است.

رفع عيب7:ﻻﻣﭗ را ازﻣﺪار ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ وﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ" ﺑﻪ ﺑﺮق220 ولت متصل نماييد ﺳﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ آن را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

با مراجعه به تعميرگاه مجاز لوازم خانگي ميتوانيد از خدمات پس از فروش لوازم خانگي استفاده كنيد و يا ميتوانيد به تعميرگاه لوازم خانگي قسمت تعميرات لوازم خانگي رجوع كنيد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۳۹:۲۸ توسط:adrinfidarparsian موضوع:

پلوپز و اجزاء در تعميرات لوازم خانگي

پلوپز و اجزاء در تعميرات لوازم خانگي

ﭘﻠﻮ ﭘﺰ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﺎرك ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﺑﺎ زار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و اﺳﺎس ﮐﺎر آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮاردي ﺟﺰﺋﯽ (ﻣﺜﻞ ﮐﻠﯿﺪ)ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.و از وظايف گروه ادرين فيدار پارسيان در تعميرگاه مجاز لوازم خانگي تعميرات اين وسائل در تعميرگاه لوازم خانگي ميباشد.

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعميرگاه لوازم خانگي:

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعميرگاه لوازم خانگي:1_ دﯾﮓ ﭘﻠﻮ ﭘﺰ ﮐﻪ ورﻗﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺲ ﮐﺮم ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺮس ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در آﻣﺪه وﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﺮﻧﺞ در ﺣﺎل ﭘﺨﺖ ﺑﻪ آن ،درون دﯾﮓ را ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺗﻔﻠﻮن آﻏﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعميرگاه لوازم خانگي:2_ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه در ﭘﻮش ﭘﻠﻮ ﭘﺰ دﺳﺘﻪ ﭘﻠﻮﭘﺰ از ﺟﻨﺲ ﮐﺎﺋﻮﭼﻮ.

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعميرگاه لوازم خانگي: 3 ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ روي اﻟﻤﻨﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعميرگاه لوازم خانگي:4_ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعميرگاه لوازم خانگي:5_ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺮارت ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت اﺻﻠﯽ

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعميرگاه لوازم خانگي:6_ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﻮ ﭘﺰ

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعميرگاه لوازم خانگي:8_ﺑﺪﻧﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﻠﻮ ﭘﺰ از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ واﺳﺘﺤﮑﺎم ، در ﺑﺮاﺑﺮﻋﺒﻮر ﺣﺮارت از ﭘﻠﻮ ﭘﺰ ، ﻣﻘﺎوم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعميرگاه لوازم خانگي:9-ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﭘﻠﻮ ﭘﺰ

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعميرگاه لوازم خانگي:10_ ﮐﻠﯿﺪ ﭘﻠﻮ ﭘﺰ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺪل ﻫﺎ ﺑﺠﺎي ﮐﻠﯿﺪ از ﺗﺎﯾﻤﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعميرگاه لوازم خانگي:11 ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﮐﻤﯿﺖ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮان ،ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎﻣﯽ و ﻣﺎر ك ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺮ روي آن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعميرگاه لوازم خانگي:12_ﻫﯿﺘﺮ ﯾﺎ ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺤﻪ اي اﺳﺖ واﻟﻤﻨﺖ ﺣﺮارﺗﯽ ﻧﻮاري ﺷﮑﻞ ﺑﻪ دور ﻣﻘﻮاي ﻧﺴﻮز ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه وروي آن ﻃﻠﻖ ﻧﺴﻮز ﯾﺎ ﻣﻘﻮاي ﻧﺴﻮز ﻗﺮار دارد.

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعميرگاه لوازم خانگي:13_ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻓﻨﺮ اﻟﻤﻨﺖ

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعميرگاه لوازم خانگي:-14 دوﺷﺎﺧﻪ ﺳﯿﻢ راﺑﻂ :ﺟﻨﺲ ﻋﺎﯾﻖ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎﺋﭽﻮي ﺧﻮب وﺳﯿﻢ آن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ داراي روﮐﺶ ﻧﺨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﺟﺰاء ي ﺣﺮارﺗﯽ ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺒﯿﻨﺪ.

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعميرگاه لوازم خانگي:15_در ﭘﻮش ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وروي آن دﺳﺘﻪ ﻋﺎﯾﻘﯽ ﻗﺮار دارد

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعميرگاه لوازم خانگي:.-16 در ﭘﻮش ﺑﺪون دﺳﺘﻪ -

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعميرگاه لوازم خانگي:17 ﻋﺎﯾﻖ در ﭘﻮش -

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعميرگاه لوازم خانگي:18 ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻋﺎﯾﻖ ﯾﺎ دﺳﺘﻪ در ﭘﻮش -

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعميرگاه لوازم خانگي:19 ﭘﯿﭻ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه دﺳﺘﻪ در ﭘﻮش -

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعميرگاه لوازم خانگي:20 ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺣﺮارﺗﯽ

در صورت نياز ميتوانيد به مراكز مجاز لوازم خانگي رجوع كنيد و از خدمات پس از فروش لوازم خانگي استفاده كنيد و يا از تعميرات لوازم خانگي در تعميرگاه لوازم خانگي استفاده كنيد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۴۰:۳۹ توسط:adrinfidarparsian موضوع: